Idrottens mål och inriktning

Definition:

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning:

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Söderhamns golfbana vid Sofieholm i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Klubben har sin hemort i Söderhamns kommun.

Styrelse 2024

Bengt Jonsson, Ordförande
Per Lundman, Vice ordförande
Fanny Olsson, Kassör
Lotta Rådström, Sekreterare
Jerry Andersson, Ledamot
Dan Bergh, Ledamot
Tobias Grundin, Adjungerad

Stagdar

Klubben stiftades 1960-03-28. Stadgarna reviderades 1989 och fastställdes av allmänt möte (höstmöte) 1989-11-29 samt 2006 och fastställdes av allmänt möte (vårmöte) 2006-05-04.

 

§ 1 Medlemskap

Medlem intages i klubben av styrelsen efter ansökan. Styrelsen uppdra år särskild person att intaga medlem. Medlemskapet får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller syftet med klubbens verksamhet eller till annan vägande omständighet. Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av styrelsen. Genom beslut av ordinarie allmänt möte får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben. 

§ 2 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och är därmed omedelbart skilt från klubben. Medlem som icke erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid får skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar.Underlåter han att göra detta och har han inte förebringat skäl för anstånd härmed som kan godkännas av styrelsen, skall han anses ha utträtt frivilligt enligt ovan och skall erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.

§ 3 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen underlåtit att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid - minst 14 dagar- yttra sig i ärendet. I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den utesluta ska iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall ske inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i § 79 i RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgade avgifter. Medlem som utträtt frivilligt ur klubben eller uteslutits äger ingen rätt i klubbens behållna tillgångar.

§ 4 Medlem

Medlem i klubben:

  • Har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna.
  • Har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.
  • Skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben.
  • Har ej rätt till andel i klubbens behållning vid upplösning av klubben.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem skall betala de avgifter, som bestäms av ordinarie allmänt möte. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort eller annat medlemsbevis får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6 Medlemslån (Kapitalinsats)

För finansiering av klubbens verksamhet har medlem skyldighet att bistå klubben med lån (kapitalinsats) på de villkor och i den omfattning som beslutas av ordinarie allmänt möte. Medlem skall erhålla bevis på fullgjord inbetalning av lån. Då medlem, som fullgjort sådan inbetalning, utträder ur klubben skall befintlig skuld återbetalas så snart styrelsen finner detta kunna ske. Återbetalningskall dock alltid ske inom ett år efter utträdet.

§ 7 Medlems deltagande i tävlingar

Medlem har rätt att deltaga i klubbens idrottsliga verksamhet under de former, som är vedertagna inom idrottsrörelsen. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen äger rum utanför Sverige krävs medgivande från Svenska Golfförbundet. Är arrangören inte ansluten till SGF, får medlemmen delta endast om SGF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 8 Styrelsen

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dess stadgar - verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att:

  • Tillse att för klubbens bindande regler iakttas.
  • Verksälla beslut som fattats vid allmänna möten.
  • Planera, leda och fördela arbetet inom klubben och ansvara för och förvalta klubbens medel.
  • Förbereda allmänna möten.

§ 9 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 6 ledamöter jämte 2 suppleanter. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i § 9 i RF:s stadgar.

§ 10 Val av styrelseledamöter

Styrelse ledamöter och suppleanter väljs av ordinarie allmänt möte (höstmötet) för en tid som sägs i § 19 bland klubbens berättigade medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant enligt turordning, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie allmänna möte. (höstmöte) Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

§ 11 Firmateckning

Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen utser.

§ 12 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden, som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras.

§ 13 Styrelsens arbetsuppgifter

Ordförande är klubbens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen äger rätt att uppdra åt kommitté att under styrelsens överinseende handha delar av klubbens verksamhet. Ordförande och övriga medlemmar i respektive kommittéer utses av styrelsen.

§ 14 Räkenskapsår m.m.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsens arbetsår (verksamhetsår) omfattar tiden från ordinarie höstmöte t.o.m. ordinarie höstmöte påföljande år.

§ 15 Revision

Styrelsen skall avlämna årsredovisning till revisorerna senast 15 mars varje år. Därutöver äger revisorerna ta del av klubbens räkenskaper, protokoll från allmänna möten och styrelsesammanträden, medlemsmatrikel och övriga handlingar, när de så önskar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistförflutna räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före vårmötet.

§ 16 Allmänna möten (årsmöten)

Varje år hålls två ordinarie möten. Det ena - Vårmötet - hålls senast sista maj och det andra - Höstmötet - hålls senast sista november. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för dessa möten. Medlemmar kallas senast 14 dagar före möte genom brev eller genom kungörelse i klubbens medlemsblad eller klubbtidning. Kallelsen skall innehålla föredragningslista för mötet. Årsredovisning (vårmötet) samt eventuella handlingar skall - om de ej medföljer kallelsen - hållas tillgängliga för medlemmarna på klubbens kansli senast 14 dagar före mötet.

§ 17 Rösträtt

Röst rätt på allmänt möte har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt.

§ 18 Beslutsförhet

Allmänt möte är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 19 Föredragningslista

 Vid vårmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Val av ordförande och ledamot i valnämnd för en tid av ett år. 10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet

Vid höstmötet förekommer följande ärenden:

1 - 5. Samma som vårmötet. 6. Fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter för det kommande året. 7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Val av två suppleanter för en tid av ett år. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.

§ 20 Extra möte

Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, när den finner att sådant möte behövs. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande skäl skriftligen så kräver, när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens medlemmar. Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt mötet kalla till mötet.

Kallelse jämte föredragningslista för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt - under spelsäsongen - genom anslag på klubbens anslagstavla. Vid extra möte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras. Om rösträtt på extra möte och om beslutsförhet vid sådant möte gäller vad som stadgas i § 17 och § 18.

§ 21 Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation ( dvs. med ja - eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i § 23 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstningen ske öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 22 Valnämnd

Valnämnd skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter. En av dessa utses av och inom styrelsen.

§ 23 Stadgeändring

För bifall till ändring av dessa stadgar eller till upplösning av klubben krävs beslut av allmänt möte med minst 2/3 av antalet angivna röster.

§ 24 Upplösning

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens behållna tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och det allmänna mötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelsen jämte balans– och resultaträkning skall omedelbart delges SGF.

§ 25 Övrigt

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SGF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Söderhamn 2006 - 05 - 04